تحریر 100 گرم لیست قیمت
تحریر کارتی 140 گرم لیست قیمت
کتان 120 گرم لیست قیمت
لیست قیمت سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۵ (۲۱×۱۴/۸cm)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۵ (۲۱×۱۴/۸cm) یک رو ۱۰۰۰عددی ۶۱۸,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۵ (۲۱×۱۴/۸cm) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۱۶,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۴ (۲۱×۲۹/۷cm)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۴ (۲۱×۲۹/۷cm) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۲۳۵,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۴ (۲۱×۲۹/۷cm) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۲۲۹,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۵
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۵ یک رو ۱۰۰۰عددی ۸۲۶,۵۰۰
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۵ یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۴۳۴,۵۰۰
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۴
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۴ یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۶۵۳,۰۰۰
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۴ یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۸۶۹,۰۰۰
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۵
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۵ یک رو ۱۰۰۰عددی ۶۹۳,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۵ دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۹۱,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۴
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۴ یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۳۸۵,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۴ دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۳۸۱,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۶۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۳۵۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۴۰۷,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۶۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۵۲۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۵۷۳,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ یک رو ۲۰۰۰عددی ۴۲۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۵۲۳,۰۰۰
۳ روز کاری
۵۶۶,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ دو رو ۲۰۰۰عددی ۶۴۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۷۴۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۷۸۳,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ یک رو ۵۰۰۰عددی ۸۹۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۰۱۶,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۲۶۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۳۸۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ یک رو ۱۰۰۰عددی ۵۳۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۶۳۳,۰۰۰
۳ روز کاری
۶۸۷,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ دو رو ۱۰۰۰عددی ۸۶۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۹۶۴,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۰۱۷,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ یک رو ۲۰۰۰عددی ۸۵۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۹۶۱,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۰۰۳,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۲۸۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۳۹۵,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۴۳۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۷۹۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۹۲۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ دو رو ۵۰۰۰عددی ۲,۵۳۱,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۶۵۹,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۰۷۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۱۸۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۲۴۴,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۷۳۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۸۴۲,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۹۰۶,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۷۰۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۸۲۵,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۸۷۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ دو رو ۲۰۰۰عددی ۲,۵۷۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۶۹۳,۰۰۰
۳ روز کاری
۲,۷۴۶,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ یک رو ۵۰۰۰عددی ۳,۵۹۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۷۳۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ دو رو ۵۰۰۰عددی ۵,۰۶۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۵,۲۰۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش