تحریر 100 گرم لیست قیمت
تحریر کارتی 140 گرم لیست قیمت
کتان 120 گرم لیست قیمت
لیست قیمت سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۵ (۲۱×۱۴/۸cm)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۵ (۲۱×۱۴/۸cm) یک رو ۱۰۰۰عددی ۶۱۸,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۵ (۲۱×۱۴/۸cm) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۰۴۲,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۴ (۲۱×۲۹/۷cm)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۴ (۲۱×۲۹/۷cm) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۲۳۵,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۴ (۲۱×۲۹/۷cm) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۰۸۵,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۵
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۵ یک رو ۱۰۰۰عددی ۷۸۰,۰۰۰
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۵ یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۲۷۰,۰۰۰
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۴
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۴ یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۵۶۰,۰۰۰
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۴ یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۵۳۹,۰۰۰
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۵
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۵ یک رو ۱۰۰۰عددی ۷۰۳,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۵ دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۲۸,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۴
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۴ یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۴۰۵,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۴ دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۲۵۵,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۷۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۳۳۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۳۸۳,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۳۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۴۹۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۵۳۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ یک رو ۲۰۰۰عددی ۴۱۱,۰۰۰
۷ روز کاری
۴۷۸,۰۰۰
۳ روز کاری
۵۱۶,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ دو رو ۲۰۰۰عددی ۵۸۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۶۵۵,۰۰۰
۳ روز کاری
۶۹۴,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ یک رو ۵۰۰۰عددی ۷۹۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۸۸۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۰۲۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۱۱۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ یک رو ۱۰۰۰عددی ۵۵۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۶۲۲,۰۰۰
۳ روز کاری
۶۷۰,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ دو رو ۱۰۰۰عددی ۸۶۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۹۳۳,۰۰۰
۳ روز کاری
۹۸۱,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ یک رو ۲۰۰۰عددی ۸۲۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۸۹۸,۰۰۰
۳ روز کاری
۹۳۷,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۱۷۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۲۵۳,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۲۹۱,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۵۹۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۶۹۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ دو رو ۵۰۰۰عددی ۲,۰۵۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۱۴۶,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۰۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۱۸۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۲۴۳,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۷۳۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۸۰۹,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۸۶۶,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۶۴۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۷۳۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۷۷۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ دو رو ۲۰۰۰عددی ۲,۳۵۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۴۳۸,۰۰۰
۳ روز کاری
۲,۴۸۶,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ یک رو ۵۰۰۰عددی ۳,۱۹۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۲۹۹,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ دو رو ۵۰۰۰عددی ۴,۱۰۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۴,۲۰۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش