تحریر 100 گرم لیست قیمت
تحریر کارتی 140 گرم لیست قیمت
کتان 120 گرم لیست قیمت
لیست قیمت سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۵ (۲۱×۱۴/۸cm)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۵ (۲۱×۱۴/۸cm) یک رو ۱۰۰۰عددی ۵۴۸,۱۵۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۵ (۲۱×۱۴/۸cm) دو رو ۱۰۰۰عددی ۹۱۶,۷۵۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۴ (۲۱×۲۹/۷cm)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۴ (۲۱×۲۹/۷cm) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۰۹۶,۳۱۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم A۴ (۲۱×۲۹/۷cm) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۸۳۳,۵۱۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۵
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۵ یک رو ۱۰۰۰عددی ۷۱۱,۵۵۵
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۵ یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۱۸۳,۷۰۵
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۴
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۴ یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۴۲۲,۱۵۵
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر کارتی ۱۴۰ گرم A۴ یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۳۶۶,۴۵۵
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۵
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۵ یک رو ۱۰۰۰عددی ۶۳۷,۴۵۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۵ دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۰۰۶,۰۵۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۴
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۴ یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۲۷۳,۹۵۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A۴ دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۰۱۱,۱۵۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۳۶,۵۵۵
۷ روز کاری
۲۹۳,۵۵۵
۷ روز کاری
۳۴۱,۰۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ دو رو ۱۰۰۰عددی ۳۶۶,۷۰۵
۷ روز کاری
۴۲۳,۷۰۵
۷ روز کاری
۴۷۱,۲۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ یک رو ۲۰۰۰عددی ۳۵۵,۳۰۵
۷ روز کاری
۴۲۱,۸۰۵
۳ روز کاری
۴۵۹,۸۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ دو رو ۲۰۰۰عددی ۵۰۵,۴۰۵
۷ روز کاری
۵۷۱,۹۰۵
۳ روز کاری
۶۰۹,۹۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ یک رو ۵۰۰۰عددی ۶۹۸,۲۵۵
۷ روز کاری
۷۸۳,۷۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۶ دو رو ۵۰۰۰عددی ۸۹۶,۸۰۵
۷ روز کاری
۹۸۲,۳۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ یک رو ۱۰۰۰عددی ۴۷۳,۱۰۵
۷ روز کاری
۵۳۹,۶۰۵
۳ روز کاری
۵۸۷,۱۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ دو رو ۱۰۰۰عددی ۷۳۲,۴۵۵
۷ روز کاری
۷۹۸,۹۵۵
۳ روز کاری
۸۴۶,۴۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ یک رو ۲۰۰۰عددی ۷۱۰,۶۰۵
۷ روز کاری
۷۸۶,۶۰۵
۳ روز کاری
۸۲۴,۶۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۰۱۱,۷۵۵
۷ روز کاری
۱,۰۸۷,۷۵۵
۳ روز کاری
۱,۱۲۵,۷۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۳۹۷,۴۵۵
۷ روز کاری
۱,۴۹۲,۴۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۵ دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۷۹۲,۶۵۵
۷ روز کاری
۱,۸۸۷,۶۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ یک رو ۱۰۰۰عددی ۹۴۶,۲۰۵
۷ روز کاری
۱,۰۲۲,۲۰۵
۳ روز کاری
۱,۰۷۹,۲۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۴۶۴,۹۰۵
۷ روز کاری
۱,۵۴۰,۹۰۵
۳ روز کاری
۱,۵۹۷,۹۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۴۲۱,۲۰۵
۷ روز کاری
۱,۵۰۶,۷۰۵
۳ روز کاری
۱,۵۵۴,۲۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ دو رو ۲۰۰۰عددی ۲,۰۲۲,۵۵۵
۷ روز کاری
۲,۱۰۸,۰۵۵
۳ روز کاری
۲,۱۵۵,۵۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ یک رو ۵۰۰۰عددی ۲,۷۹۳,۹۵۵
۷ روز کاری
۲,۸۹۸,۴۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ سربرگ تحریر ۸۰ گرم A۴ دو رو ۵۰۰۰عددی ۳,۵۸۵,۳۰۵
۷ روز کاری
۳,۶۸۹,۸۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش