چاپ تراکت گلاسه 135 گرم لیست قیمت
چاپ تراکت گلاسه 170 گرم لیست قیمت
چاپ تراکت کرافت 80 گرم لیست قیمت
چاپ تراکت تحریر 80گرم خارجی لیست قیمت
چاپ تراکت تحریر 100گرم لیست قیمت
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۳۴,۶۵۵
۷ روز کاری
۲۹۱,۶۵۵
۳ روز کاری
۳۳۹,۱۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۳۲۲,۰۵۵
۷ روز کاری
۳۷۹,۰۵۵
۳ روز کاری
۴۲۶,۵۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۳۹۰,۴۵۵
۷ روز کاری
۴۵۶,۹۵۵
۳ روز کاری
۴۹۴,۹۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۴۹۰,۲۰۵
۷ روز کاری
۵۵۶,۷۰۵
۳ روز کاری
۵۹۴,۷۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۸۴۶,۴۵۵
۷ روز کاری
۹۳۱,۹۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۹۷۸,۵۰۵
۷ روز کاری
۱,۰۶۴,۰۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۴۶۹,۳۰۵
۷ روز کاری
۵۳۵,۸۰۵
۳ روز کاری
۵۸۳,۳۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۶۴۳,۱۵۵
۷ روز کاری
۷۰۹,۶۵۵
۳ روز کاری
۷۵۷,۱۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۷۷۹,۹۵۵
۷ روز کاری
۸۵۵,۹۵۵
۳ روز کاری
۸۹۳,۹۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۹۸۰,۴۰۵
۷ روز کاری
۱,۰۵۶,۴۰۵
۳ روز کاری
۱,۰۹۴,۴۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۶۹۲,۹۰۵
۷ روز کاری
۱,۷۸۷,۹۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۹۵۷,۰۰۵
۷ روز کاری
۲,۰۵۲,۰۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۹۳۸,۶۰۵
۷ روز کاری
۱,۰۱۴,۶۰۵
۳ روز کاری
۱,۰۷۱,۶۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۲۸۵,۳۵۵
۷ روز کاری
۱,۳۶۱,۳۵۵
۳ روز کاری
۱,۴۱۸,۳۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۵۵۹,۹۰۵
۷ روز کاری
۱,۶۴۵,۴۰۵
۳ روز کاری
۱,۶۹۲,۹۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۹۶۰,۸۰۵
۷ روز کاری
۲,۰۴۶,۳۰۵
۳ روز کاری
۲,۰۹۳,۸۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۳,۳۸۵,۸۰۵
۷ روز کاری
۳,۴۹۰,۳۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۳,۹۱۴,۰۰۵
۷ روز کاری
۴,۰۱۸,۵۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۳,۱۵۸,۷۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۳,۵۱۸,۸۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۰۲۹,۲۰۵
۷ روز کاری
۲,۱۸۱,۲۰۵
۳ روز کاری
۴,۱۰۲,۱۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۷۲۲,۷۰۵
۷ روز کاری
۲,۸۷۴,۷۰۵
۳ روز کاری
۴,۱۵۸,۱۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۳,۲۷۱,۸۰۵
۷ روز کاری
۳,۴۴۲,۸۰۵
۳ روز کاری
۳,۵۳۷,۸۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۴,۰۷۳,۶۰۵
۷ روز کاری
۴,۲۴۴,۶۰۵
۳ روز کاری
۴,۳۳۹,۶۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۷ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۶,۹۲۳,۶۰۵
۷ روز کاری
۷,۱۳۲,۶۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۸ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۷,۹۸۰,۰۰۵
۷ روز کاری
۸,۱۸۹,۰۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۲۵۰عددی - - ۵,۶۴۸,۷۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۵۰۰عددی - - ۶,۲۸۰,۴۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) یک رو ۱۰۰۰عددی ۴,۸۱۷,۴۵۵
۶ روز کاری
- ۵,۴۳۵,۹۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۷,۶۲۱,۸۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) یک رو ۲۰۰۰عددی ۷,۷۴۵,۳۵۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۲۵۰عددی - - ۱۰,۶۱۷,۲۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۵۰۰عددی - - ۱۱,۹۷۹,۵۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) یک رو ۱۰۰۰عددی ۹,۴۵۷,۲۵۵
۶ روز کاری
۷,۷۱۶,۷۶۸
۳ روز کاری
۹,۲۵۶,۳۰۲
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۱۲,۶۲۰,۳۰۹
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۶۰۳,۶۰۵
۶ روز کاری
۱۱,۷۲۵,۵۰۶
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۴۷,۷۰۵
۷ روز کاری
۴۰۴,۷۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۹۴,۹۵۵
۷ روز کاری
۵۵۱,۹۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۲۰۰۰عددی ۵۷۷,۶۰۵
۷ روز کاری
۶۴۴,۱۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۲۰۰۰عددی ۷۵۳,۳۵۵
۷ روز کاری
۸۱۹,۸۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۲۴۰,۷۰۵
۷ روز کاری
۱,۳۲۶,۲۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۴۷۶,۳۰۵
۷ روز کاری
۱,۵۶۱,۸۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۶۹۶,۳۵۵
۷ روز کاری
۷۶۲,۸۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۹۸۹,۹۰۵
۷ روز کاری
۱,۰۵۶,۴۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۱۵۵,۲۰۵
۷ روز کاری
۱,۲۳۱,۲۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۵۰۶,۷۰۵
۷ روز کاری
۱,۵۸۲,۷۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۲,۴۸۲,۳۵۵
۷ روز کاری
۲,۵۷۷,۳۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۲,۹۵۳,۵۵۵
۷ روز کاری
۳,۰۴۸,۵۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۳۹۱,۷۵۵
۷ روز کاری
۱,۴۶۷,۷۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۹۷۸,۸۵۵
۷ روز کاری
۲,۰۵۴,۸۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۳۱۰,۴۰۵
۷ روز کاری
۲,۳۹۵,۹۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۳,۰۱۲,۴۵۵
۷ روز کاری
۳,۰۹۷,۹۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۴,۹۶۳,۷۵۵
۷ روز کاری
۵,۰۶۸,۲۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۵,۹۰۶,۱۵۵
۷ روز کاری
۶,۰۱۰,۶۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۲۵۰عددی - - ۳,۲۶۸,۰۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۵۰۰عددی - - ۳,۷۲۶,۸۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۷۷۴,۹۵۵
۷ روز کاری
۴,۵۲۴,۰۴۸
۳ روز کاری
۴,۴۹۰,۶۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۴,۵۴۶,۷۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۲۰۰۰عددی ۴,۶۰۴,۶۵۵
۷ روز کاری
۶,۳۶۸,۲۰۷
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۵۰۰۰عددی ۹,۷۷۹,۳۰۵
۶ روز کاری
۱۱,۵۲۵,۵۲۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۵,۸۵۶,۷۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۶,۶۶۹,۹۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۵,۵۴۸,۹۵۵
۷ روز کاری
۷,۱۲۹,۰۹۱
۳ روز کاری
۶,۲۲۱,۵۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۸,۴۰۷,۵۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۹,۲۰۸,۳۵۵
۷ روز کاری
۱۱,۷۷۶,۹۰۹
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۱۱,۰۳۴,۲۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۱۲,۸۰۶,۰۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۰,۹۲۰,۲۵۵
۷ روز کاری
۸,۹۸۸,۶۳۹
۳ روز کاری
۱۱,۷۹۱,۴۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۱۶,۱۰۷,۲۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱۸,۱۰۷,۹۵۵
۷ روز کاری
۱۴,۱۱۶,۵۸۷
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۳۹,۱۵۵
۷ روز کاری
۴۲۴,۶۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۵۸,۸۵۵
۷ روز کاری
۵۴۴,۳۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۵۳۸,۶۵۵
۷ روز کاری
۶۰۵,۱۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۶۵۸,۳۵۵
۷ روز کاری
۷۲۴,۸۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۴۰۰۰عددی ۹۹۵,۶۰۵
۷ روز کاری
۱,۰۸۱,۱۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۴۰۰۰عددی ۱,۱۵۳,۳۰۵
۷ روز کاری
۱,۲۳۸,۸۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۶۷۷,۳۵۵
۷ روز کاری
۷۷۲,۳۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۹۱۷,۷۰۵
۷ روز کاری
۱,۰۱۲,۷۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۰۷۷,۳۰۵
۷ روز کاری
۱,۱۵۳,۳۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۳۱۷,۶۵۵
۷ روز کاری
۱,۳۹۳,۶۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۴۰۰۰عددی ۱,۹۹۰,۲۵۵
۷ روز کاری
۲,۰۸۵,۲۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۴۰۰۰عددی ۲,۳۰۷,۵۵۵
۷ روز کاری
۲,۴۰۲,۵۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۳۵۴,۷۰۵
۷ روز کاری
۱,۴۵۹,۲۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۸۳۵,۴۰۵
۷ روز کاری
۱,۹۳۹,۹۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۱۵۳,۶۵۵
۷ روز کاری
۲,۲۳۹,۱۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۲,۶۳۴,۳۵۵
۷ روز کاری
۲,۷۱۹,۸۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۴۰۰۰عددی ۳,۹۸۰,۵۰۵
۷ روز کاری
۴,۰۸۵,۰۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۴۰۰۰عددی ۴,۶۱۴,۱۵۵
۷ روز کاری
۴,۷۱۸,۶۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۷۹۸,۹۵۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۰۸۵,۸۵۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۳۶۷,۰۵۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۷۱۷,۶۰۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۴۰۰۰عددی ۲,۴۹۱,۸۵۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۴۰۰۰عددی ۲,۹۴۲,۱۵۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۵۹۸,۸۵۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۱۷۱,۷۰۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۷۳۴,۱۰۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۳,۴۳۶,۱۵۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۴۰۰۰عددی ۴,۹۸۲,۷۵۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۴۰۰۰عددی ۵,۸۸۴,۳۰۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳,۱۹۶,۷۵۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۱۰۰۰عددی ۴,۳۴۳,۴۰۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۲۰۰۰عددی ۵,۴۶۸,۲۰۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۲۰۰۰عددی ۶,۸۷۱,۸۳۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۴۰۰۰عددی ۹,۹۶۵,۵۰۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۴۰۰۰عددی ۱۱,۷۶۸,۶۰۵
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۴۰,۳۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۳۳۰,۶۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۳۹۹,۹۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۵۰۴,۴۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۸۶۵,۴۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۰۰۳,۲۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۴۸۱,۶۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۶۶۲,۱۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۷۹۹,۹۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۰۰۸,۹۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۷۲۹,۹۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۲,۰۰۵,۴۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۹۶۲,۳۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۳۲۳,۳۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۵۹۸,۸۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۲,۰۱۶,۸۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۳,۴۵۹,۹۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۴,۰۱۰,۹۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۵۲,۴۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۹۸,۷۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۲۰۰۰عددی ۵۸۵,۲۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۲۰۰۰عددی ۷۶۰,۹۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۲۴۸,۳۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۴۷۱,۵۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۷۰۳,۹۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۹۹۷,۵۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۱۷۰,۴۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۵۲۱,۹۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۲,۴۹۵,۶۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۲,۹۴۲,۱۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۴۰۶,۹۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۹۹۴,۰۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۳۴۰,۸۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۳,۰۴۲,۸۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۴,۹۹۰,۳۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۵,۸۸۳,۳۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۸۱۲,۹۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۱۰۰۰عددی ۳,۹۸۸,۱۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۲۰۰۰عددی ۴,۶۸۱,۶۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۲۰۰۰عددی ۶,۰۸۵,۷۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۵۰۰۰عددی ۹,۹۷۹,۷۵۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱۱,۷۶۶,۷۰۵
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۶۸۲,۱۰۵
۶ روز کاری
۷۵۸,۱۰۵
۳ روز کاری
۸۱۵,۱۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۰۲۷,۹۰۵
۶ روز کاری
۱,۱۰۳,۹۰۵
۳ روز کاری
۱,۱۶۰,۹۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۰۴۵,۹۵۵
۶ روز کاری
۱,۱۳۱,۴۵۵
۳ روز کاری
۱,۱۷۸,۹۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۴۴۶,۸۵۵
۶ روز کاری
۱,۵۳۲,۳۵۵
۳ روز کاری
۱,۵۷۹,۸۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۲,۱۰۱,۴۰۵
۶ روز کاری
۲,۲۰۵,۹۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۲,۶۲۹,۶۰۵
۶ روز کاری
۲,۷۳۴,۱۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۷۱,۰۰۵
۶ روز کاری
۲۲۸,۰۰۵
۳ روز کاری
۲۷۵,۵۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲۵۷,۴۵۵
۶ روز کاری
۳۱۴,۴۵۵
۳ روز کاری
۳۶۱,۹۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲۶۱,۲۵۵
۶ روز کاری
۳۲۷,۷۵۵
۳ روز کاری
۳۶۵,۷۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۳۶۱,۹۵۵
۶ روز کاری
۴۲۸,۴۵۵
۳ روز کاری
۴۶۶,۴۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۵۲۵,۳۵۵
۶ روز کاری
۶۱۰,۸۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۶۵۷,۴۰۵
۶ روز کاری
۷۴۲,۹۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۴۱,۰۵۵
۶ روز کاری
۴۰۷,۵۵۵
۳ روز کاری
۴۵۵,۰۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۵۱۳,۹۵۵
۶ روز کاری
۵۸۰,۴۵۵
۳ روز کاری
۶۲۷,۹۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۵۲۳,۴۵۵
۶ روز کاری
۵۹۹,۴۵۵
۳ روز کاری
۶۳۷,۴۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۷۲۳,۹۰۵
۶ روز کاری
۷۹۹,۹۰۵
۳ روز کاری
۸۳۷,۹۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۰۵۰,۷۰۵
۶ روز کاری
۱,۱۴۵,۷۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۳۱۴,۸۰۵
۶ روز کاری
۱,۴۰۹,۸۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۳,۰۲۱,۹۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۳,۲۴۲,۳۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۵۱۶,۲۰۵
۷ روز کاری
۱,۶۶۸,۲۰۵
۳ روز کاری
۳,۵۹۳,۸۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۲۰۷,۸۰۵
۷ روز کاری
۲,۳۵۹,۸۰۵
۳ روز کاری
۳,۶۴۹,۹۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۲۴۳,۹۰۵
۷ روز کاری
۲,۴۱۴,۹۰۵
۳ روز کاری
۲,۵۰۹,۹۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۳,۰۴۵,۷۰۵
۷ روز کاری
۳,۲۱۶,۷۰۵
۳ روز کاری
۳,۳۱۱,۷۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۷ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۴,۳۵۴,۸۰۵
۷ روز کاری
۴,۵۶۳,۸۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۸ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۵,۴۱۱,۲۰۵
۷ روز کاری
۵,۶۲۰,۲۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۲۵۰عددی - - ۵,۴۰۳,۶۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۵۰۰عددی - - ۵,۷۶۴,۶۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳,۸۷۸,۸۵۵
۷ روز کاری
۴,۲۷۵,۰۰۵
۳ روز کاری
۴,۴۰۹,۹۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۱۰۰۰عددی ۵,۳۷۷,۰۴۴
۷ روز کاری
۵,۴۶۹,۱۵۶
۳ روز کاری
۶,۵۹۵,۸۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) یک رو ۲۰۰۰عددی ۵,۸۶۷,۲۰۵
۷ روز کاری
۶,۴۶۰,۰۰۵
۳ روز کاری
۶,۵۵۵,۰۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۲۰۰۰عددی ۷,۳۱۲,۳۵۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۲۵۰عددی - - ۱۰,۰۷۰,۹۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۵۰۰عددی - - ۱۰,۹۱۸,۳۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) یک رو ۱۰۰۰عددی ۷,۵۷۹,۱۰۵
۷ روز کاری
۶,۸۱۲,۴۵۶
۳ روز کاری
۸,۳۲۸,۶۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۱۲,۶۴۴,۵۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱۱,۴۲۴,۷۰۵
۷ روز کاری
۱۰,۶۵۰,۴۵۶
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۵۴,۶۰۵
۷ روز کاری
۳۱۱,۶۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۰۰,۹۰۵
۷ روز کاری
۴۵۷,۹۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۲۰۰۰عددی ۳۹۰,۴۵۵
۷ روز کاری
۴۵۶,۹۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۲۰۰۰عددی ۵۶۵,۲۵۵
۷ روز کاری
۶۳۱,۷۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۵۰۰۰عددی ۷۷۱,۴۰۵
۷ روز کاری
۸۵۶,۹۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۰۰۷,۰۰۵
۷ روز کاری
۱,۰۹۲,۵۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۵۰۸,۲۵۵
۶ روز کاری
۵۷۴,۷۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۸۰۱,۸۰۵
۶ روز کاری
۸۶۸,۳۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۷۷۹,۹۵۵
۶ روز کاری
۸۵۵,۹۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۱۳۱,۴۵۵
۶ روز کاری
۱,۲۰۷,۴۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۵۴۳,۷۵۵
۶ روز کاری
۱,۶۳۸,۷۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۲,۰۱۴,۹۵۵
۶ روز کاری
۲,۱۰۹,۹۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۰۱۶,۵۰۵
۶ روز کاری
۱,۰۹۲,۵۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۶۰۳,۶۰۵
۶ روز کاری
۱,۶۷۹,۶۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۵۵۹,۹۰۵
۶ روز کاری
۱,۶۴۵,۴۰۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۲,۲۶۱,۹۵۵
۶ روز کاری
۲,۳۴۷,۴۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۳,۰۸۶,۵۵۵
۶ روز کاری
۳,۱۹۱,۰۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۴,۰۲۸,۹۵۵
۶ روز کاری
۴,۱۳۳,۴۵۵
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت پوستر تحریر خارجی B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ پوستر تحریر خارجی B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۲۵۰عددی - - ۳,۰۶۶,۶۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر خارجی B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۵۰۰عددی - - ۳,۳۳۰,۷۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر خارجی B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۰۳۲,۰۵۵
۶ روز کاری
۱,۹۱۹,۰۰۶
۳ روز کاری
۳,۶۹۶,۴۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر خارجی B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۴۸۸,۵۷۹
۶ روز کاری
۲,۵۸۰,۵۴۵
۳ روز کاری
۳,۷۵۲,۵۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۵,۴۶۰,۶۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۵,۹۸۸,۸۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۴,۰۶۴,۱۰۵
۶ روز کاری
۳,۲۷۰,۲۷۹
۳ روز کاری
۴,۵۷۷,۱۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۶,۷۶۳,۰۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۶,۲۳۸,۶۵۵
۶ روز کاری
۵,۱۳۵,۳۲۲
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۱۰,۱۷۷,۳۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۱۱,۱۲۸,۳۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۷,۹۵۰,۵۵۵
۶ روز کاری
۷,۲۰۲,۰۱۳
۳ روز کاری
۸,۷۴۸,۵۵۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۱۳,۰۶۴,۴۰۵
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱۲,۱۶۷,۶۰۵
۶ روز کاری
۱۱,۲۷۴,۱۳۱
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۱۴,۰۰۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱۷۱,۹۵۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱۷۳,۸۵۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۲۴۱,۳۰۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۳۵۰,۵۵۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۴۳۷,۹۵۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۸۳,۱۰۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۳۰,۳۵۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۵۶۷,۱۵۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۸۶۰,۷۰۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۱۰۰گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۳۳,۳۵۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۷۲۱,۴۰۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۱۰۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر تحریر ۱۰۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۲۶۶,۷۰۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر تحریر ۱۰۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۱۰۰۰عددی ۳,۴۴۱,۸۵۵
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش