چاپ تراکت گلاسه 135 گرم لیست قیمت
چاپ تراکت گلاسه 170 گرم لیست قیمت
چاپ تراکت کرافت 80 گرم لیست قیمت
چاپ تراکت تحریر 80گرم خارجی لیست قیمت
چاپ تراکت تحریر 100گرم لیست قیمت
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۵۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۳۱۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۳۶۴,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۳۶۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۴۱۹,۰۰۰
۳ روز کاری
۴۶۷,۵۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۴۱۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۴۸۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۵۲۴,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۵۳۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۶۰۴,۰۰۰
۳ روز کاری
۶۴۲,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۸۹۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۹۷۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۰۴۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۱۳۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۵۱۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۵۸۳,۰۰۰
۳ روز کاری
۶۳۱,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۷۲۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۷۹۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۸۳۸,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۸۳۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۹۱۴,۰۰۰
۳ روز کاری
۹۵۲,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۰۷۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۱۵۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۱۸۸,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۷۸۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۸۸۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۲,۰۸۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۱۸۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۰۳۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۱۰۷,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۱۶۴,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۴۴۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۵۲۲,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۵۸۰,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۶۷۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۷۶۱,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۸۰۹,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۲,۱۴۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۲۳۲,۰۰۰
۳ روز کاری
۲,۲۸۰,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۳,۵۶۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۶۷۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۴,۱۷۱,۰۰۰
۷ روز کاری
۴,۲۷۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۳,۰۳۲,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۳,۳۷۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۲۱۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۳۶۷,۰۰۰
۳ روز کاری
۲,۴۸۲,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۳,۰۴۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۱۹۹,۰۰۰
۳ روز کاری
۳,۳۱۴,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۳,۵۰۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۶۷۵,۰۰۰
۳ روز کاری
۳,۷۷۱,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۴,۴۴۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۴,۶۱۷,۰۰۰
۳ روز کاری
۴,۷۱۴,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۷ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۷,۲۸۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۷,۴۹۹,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۸ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۸,۴۹۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۸,۷۰۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۲۵۰عددی - - ۵,۴۲۳,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۵۰۰عددی - - ۶,۰۲۹,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) یک رو ۱۰۰۰عددی ۵,۳۳۶,۰۰۰
۶ روز کاری
۵,۱۳۶,۰۰۰
۰ روز کاری
۵,۲۱۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۷,۳۱۷,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) یک رو ۲۰۰۰عددی ۸,۳۷۱,۰۰۰
۶ روز کاری
۸,۱۶۰,۰۰۰
۰ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۲۵۰عددی - - ۱۰,۱۹۲,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۵۰۰عددی - - ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۰,۳۸۷,۰۰۰
۶ روز کاری
۹,۸۸۸,۰۰۰
۳ روز کاری
۸,۸۸۶,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۱۲,۱۱۵,۵۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱۶,۳۲۳,۰۰۰
۶ روز کاری
۱۵,۶۴۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۸۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۴۴۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۱۰۰۰عددی ۵۵۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۶۱۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۲۰۰۰عددی ۶۲۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۶۸۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۲۰۰۰عددی ۸۲۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۸۹۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۳۰۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۳۹۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۵۷۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۶۶۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۷۶۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۸۳۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۱۱,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۱۷۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۲۴۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۳۱۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۶۴۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۷۲۴,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۲,۶۱۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۷۱۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۳,۱۴۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۲۴۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۵۲۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۶۰۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۲۲۱,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۲۹۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۴۸۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۵۶۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۳,۲۹۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۳۸۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۵,۲۳۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۵,۳۳۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۶,۲۹۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۶,۳۹۹,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۲۵۰عددی - - ۳,۱۳۷,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۵۰۰عددی - - ۳,۵۷۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳,۰۴۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۰۷۲,۰۰۰
۳ روز کاری
۳,۳۶۰,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۴,۳۶۵,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۲۰۰۰عددی ۴,۹۴۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۴,۸۹۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۵,۱۸۴,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱۰,۳۰۹,۰۰۰
۶ روز کاری
۱۰,۰۸۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۱۰,۳۶۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۵,۶۲۲,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۶,۴۰۳,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۶,۰۹۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۵,۸۵۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۶,۲۴۰,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۸,۰۷۱,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۹,۸۸۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۹,۶۰۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۱۰,۵۹۳,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۱۲,۲۹۴,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۱,۹۰۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۱۱,۲۳۲,۰۰۰
۳ روز کاری
۱۱,۵۲۰,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۱۵,۴۶۳,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱۹,۳۵۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۱۸,۵۲۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۶۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۴۵۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۵۱۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۵۹۶,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۵۷۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۶۴۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۷۱۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۷۸۴,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۴۰۰۰عددی ۱,۰۴۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۱۳۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۴۰۰۰عددی ۱,۲۲۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۳۱۶,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۷۳۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۸۳۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۰۱۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۱۱۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۱۵۱,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۲۲۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۴۳۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۵۱۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۴۰۰۰عددی ۲,۰۹۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۱۹۴,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۴۰۰۰عددی ۲,۴۶۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۵۵۶,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۴۷۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۵۷۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۰۳۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۱۴۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۳۰۱,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۳۸۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۲,۸۶۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۹۵۴,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۴۰۰۰عددی ۴,۱۹۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۴,۳۰۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۴۰۰۰عددی ۴,۹۲۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۵,۰۲۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۸۷۲,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۲۱۱,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۴۶۰,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۸۶۶,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۴۰۰۰عددی ۲,۶۲۶,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۴۰۰۰عددی ۳,۱۳۵,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۷۴۲,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۴۲۲,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۹۲۰,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۳,۷۳۲,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۴۰۰۰عددی ۵,۲۵۲,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۴۰۰۰عددی ۶,۲۷۲,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳,۴۸۵,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۱۰۰۰عددی ۴,۸۴۴,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۲۰۰۰عددی ۵,۸۳۹,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۲۰۰۰عددی ۷,۴۶۵,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۴۰۰۰عددی ۱۰,۵۰۳,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۴۰۰۰عددی ۱۲,۵۴۲,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۶۴,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۳۷۲,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۴۲۹,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۵۵۳,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۹۱۲,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۰۶۹,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۵۲۹,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۷۴۶,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۸۵۸,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۱۰۵,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۸۲۳,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۲,۱۳۹,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۰۵۷,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۴۹۱,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۷۱۶,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۲,۲۱۰,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۳,۶۴۶,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۴,۲۷۷,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۸۶,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۱۰۰۰عددی ۵۵۹,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۲۰۰۰عددی ۶۲۸,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۲۰۰۰عددی ۸۳۱,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۳۱۵,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۵۶۷,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۷۷۲,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۱۹,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۲۵۶,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۶۶۲,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۲,۶۲۹,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۳,۱۳۵,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۵۴۳,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۲۳۷,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۵۱۲,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۳,۳۲۵,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۵,۲۵۹,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۶,۲۷۰,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳,۰۸۷,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۱۰۰۰عددی ۴,۴۷۴,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۲۰۰۰عددی ۵,۰۲۳,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۲۰۰۰عددی ۶,۶۵۰,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱۰,۵۱۷,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱۲,۵۴۰,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۷۹۱,۰۰۰
۶ روز کاری
۸۶۸,۰۰۰
۳ روز کاری
۹۲۶,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۲۰۷,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۲۸۴,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۳۴۲,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۱۹۸,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۲۸۴,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۳۳۲,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۶۷۰,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۷۵۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۸۰۴,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۲,۳۷۶,۰۰۰
۶ روز کاری
۲,۴۸۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۲,۹۸۱,۰۰۰
۶ روز کاری
۳,۰۸۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۹۷,۰۰۰
۶ روز کاری
۲۵۵,۰۰۰
۳ روز کاری
۳۰۳,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۳۰۲,۰۰۰
۶ روز کاری
۳۵۹,۰۰۰
۳ روز کاری
۴۰۷,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲۹۹,۰۰۰
۶ روز کاری
۳۶۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۴۰۵,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۴۱۷,۰۰۰
۶ روز کاری
۴۸۴,۰۰۰
۳ روز کاری
۵۲۳,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۵۹۴,۰۰۰
۶ روز کاری
۶۸۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۷۴۵,۰۰۰
۶ روز کاری
۸۳۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۹۶,۰۰۰
۶ روز کاری
۴۶۳,۰۰۰
۳ روز کاری
۵۱۱,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۶۰۳,۰۰۰
۶ روز کاری
۶۷۱,۰۰۰
۳ روز کاری
۷۱۹,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۵۹۹,۰۰۰
۶ روز کاری
۶۷۵,۰۰۰
۳ روز کاری
۷۱۴,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۸۳۵,۰۰۰
۶ روز کاری
۹۱۱,۰۰۰
۳ روز کاری
۹۵۰,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۱۸۸,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۲۸۴,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۴۹۰,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۵۸۶,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۲,۹۰۱,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۳,۱۱۲,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۷۳۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۸۹۱,۰۰۰
۳ روز کاری
۲,۰۰۶,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۵۶۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۷۲۳,۰۰۰
۳ روز کاری
۲,۸۳۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۵۵۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۷۲۲,۰۰۰
۳ روز کاری
۲,۸۱۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۳,۴۹۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۶۶۷,۰۰۰
۳ روز کاری
۳,۷۶۳,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۷ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۴,۹۰۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۵,۱۱۹,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۸ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۶,۱۱۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۶,۳۲۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۲۵۰عددی - - ۵,۱۸۷,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۵۰۰عددی - - ۵,۵۳۴,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) یک رو ۱۰۰۰عددی ۴,۵۳۱,۰۰۰
۷ روز کاری
۴,۷۵۲,۰۰۰
۳ روز کاری
۴,۸۹۶,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۱۰۰۰عددی ۶,۷۶۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۶,۹۶۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۷,۲۰۰,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) یک رو ۲۰۰۰عددی ۶,۷۶۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۶,۹۶۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۶,۶۲۴,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۲۰۰۰عددی ۸,۶۸۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۸,۹۲۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۲۵۰عددی - - ۹,۶۶۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۵۰۰عددی - - ۱۰,۴۸۲,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) یک رو ۱۰۰۰عددی ۸,۷۷۹,۲۰۴
۷ روز کاری
۹,۱۲۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۹,۶۰۰,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۱۲,۱۳۹,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱۳,۱۰۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۱۳,۴۴۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۹۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۳۵۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۶۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۵۲۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۲۰۰۰عددی ۴۴۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۵۱۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۲۰۰۰عددی ۶۴۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۷۱۴,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۵۰۰۰عددی ۸۶۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۹۵۴,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۱۳۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۲۱۹,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۵۸۷,۰۰۰
۶ روز کاری
۶۵۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۹۳۵,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۰۰۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۸۸۸,۰۰۰
۶ روز کاری
۹۶۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۲۹۴,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۳۷۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۷۳۵,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۸۳۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۲,۲۶۵,۰۰۰
۶ روز کاری
۲,۳۶۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۷۵,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۲۵۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۸۶۹,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۹۴۶,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۷۷۶,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۸۶۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۲,۵۸۸,۰۰۰
۶ روز کاری
۲,۶۷۴,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۳,۴۷۰,۰۰۰
۶ روز کاری
۳,۵۷۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۴,۵۳۱,۰۰۰
۶ روز کاری
۴,۶۳۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت پوستر تحریر خارجی B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ پوستر تحریر خارجی B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۲۵۰عددی - - ۲,۹۴۴,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر خارجی B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۵۰۰عددی - - ۳,۱۹۷,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر خارجی B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۳۵۱,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۸۴۲,۰۰۰
۳ روز کاری
۳,۵۴۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر خارجی B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۳۸۹,۰۰۰
۶ روز کاری
۲,۴۷۷,۰۰۰
۳ روز کاری
۳,۶۰۲,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۵,۲۴۲,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۵,۷۴۹,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۴,۷۰۱,۰۰۰
۶ روز کاری
۴,۴۱۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۴,۳۹۴,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۶,۴۹۲,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۷,۱۰۳,۰۰۰
۶ روز کاری
۶,۴۳۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۹,۷۷۰,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۱۰,۶۸۳,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۹,۱۱۹,۰۰۰
۶ روز کاری
۸,۲۵۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۸,۳۹۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۱۲,۵۴۲,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱۳,۷۸۶,۰۰۰
۶ روز کاری
۱۲,۶۷۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۳۱,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲۰۱,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲۰۰,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۲۷۸,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۳۹۶,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۴۹۷,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۲۲,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۹۵,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۶۴۴,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۹۹۲,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۱۰۰گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۲۸۹,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۹۸۲,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۱۰۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر تحریر ۱۰۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۵۷۸,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر تحریر ۱۰۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۱۰۰۰عددی ۳,۹۶۵,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش