بدون روکش لیست قیمت
با روکش سلفون لیست قیمت
شیشه ای لیست قیمت
متالایز لیست قیمت
برچسب اموال لیست قیمت
لیست قیمت چاپ لیبل بدون روکش
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل بدون روکش یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۷۸,۵۶۴
۷ روز کاری
۱۹۷,۷۶۴
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل بدون روکش طلاکوب
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل بدون روکش طلاکوب یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۲۷,۳۶۴
۱۵ روز کاری
۳۹۴,۵۶۴
۵ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل یووی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل یووی یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۸۸,۱۶۴
۷ روز کاری
۲۰۷,۳۶۴
۳ روز کاری
۲۲۶,۵۶۴
۱ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل یووی قالب دلخواه
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل یووی قالب دلخواه یک رو ۱۰۰۰عددی ۴۸۵,۷۶۴
۱۰ روز کاری
۵۷۶,۰۰۴
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل فیلتر دار
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل فیلتر دار یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۹۷,۷۶۴
۶ روز کاری
۲۱۶,۹۶۴
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل سی دی یووی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل سی دی یووی یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۷۷۰,۲۴۴
۷ روز کاری
۱,۸۷۶,۸۰۴
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل سلفون براق
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل سلفون براق یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۸۷,۲۰۴
۷ روز کاری
۲۰۶,۴۰۴
۳ روز کاری
۲۲۵,۶۰۴
۸ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل سلفون مات
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل سلفون مات یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۸۷,۲۰۴
۱۳ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل سلفون براق طلاکوب
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل سلفون براق طلاکوب یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۵۲,۳۲۴
۱۰ روز کاری
۴۱۹,۵۲۴
۵ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل سلفون مات طلاکوب
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل سلفون مات طلاکوب یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۵۲,۳۲۴
۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل سی دی سلفون براق
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل سی دی سلفون براق یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۲۲۷,۲۰۴
۷ روز کاری
۲,۳۵۲,۰۰۴
۳ روز کاری
۲,۴۹۶,۰۰۴
۱ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل سی دی سلفون مات
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل سی دی سلفون مات یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۳۰۴,۰۰۴
۱۵ روز کاری
۱,۱۸۳,۰۵۴
۸ روز کاری
۱,۲۳۶,۰۲۶
۱ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل شیشه ای خوانا
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل شیشه ای خوانا یک رو ۱۰۰۰عددی ۹۹۸,۴۰۴
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل شیشه ای ناخوانا
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل شیشه ای ناخوانا یک رو ۱۰۰۰عددی ۹۹۸,۴۰۴
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل متالایز ویزیتی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل متالایز ویزیتی یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۰۵۶,۰۰۴
۲۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ برچسب اموال تکرنگ
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ برچسب اموال تکرنگ یک رو ۱۰۰۰عددی ۶۲۴,۰۰۴
۷ روز کاری
۷۲۰,۰۰۴
۲ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ برچسب اموال رنگی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ برچسب اموال رنگی یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۵۲,۰۰۴
۸ روز کاری
۱,۳۴۴,۰۰۴
۴ روز کاری
- ثبت سفارش