چاپ تراکت گلاسه 135 گرم لیست قیمت
چاپ تراکت گلاسه 170 گرم لیست قیمت
چاپ تراکت کرافت 80 گرم لیست قیمت
چاپ تراکت تحریر 80گرم خارجی لیست قیمت
چاپ تراکت تحریر 100گرم لیست قیمت
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۴۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۳۳۲,۰۰۰
۳ روز کاری
۳۸۶,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۳۴۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۴۲۸,۰۰۰
۳ روز کاری
۴۸۲,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۴۲۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۵۱۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۵۵۹,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۵۴۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۶۴۱,۰۰۰
۳ روز کاری
۶۸۳,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۹۳۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۰۴۹,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۱۴۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۲۶۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۴۹۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۵۸۹,۰۰۰
۳ روز کاری
۶۴۳,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۶۸۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۷۸۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۴۸۲,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۸۳۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۹۴۵,۰۰۰
۳ روز کاری
۹۸۷,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۰۸۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۱۹۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۲۳۸,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۸۶۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۹۹۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۲,۲۸۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۴۱۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۹۸۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۰۹۳,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۱۵۷,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۳۶۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۴۷۵,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۵۳۹,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۶۷۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۷۹۳,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۸۴۶,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۲,۱۷۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۲۹۵,۰۰۰
۳ روز کاری
۲,۳۴۸,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۳,۷۲۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۸۶۴,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۴,۵۶۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۴,۷۰۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۲,۹۴۱,۰۴۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۳,۲۷۶,۶۶۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۲۰۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۴۲۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۲,۵۴۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۹۷۱,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۱۸۴,۰۰۰
۳ روز کاری
۳,۳۱۲,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۳,۵۸۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۸۲۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۳,۹۲۷,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۴,۵۸۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۴,۸۲۳,۰۰۰
۳ روز کاری
۴,۹۲۰,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۷ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۷,۶۸۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۷,۹۶۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۸ چاپ تراکت گلاسه A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۹,۳۷۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۹,۶۵۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۲۵۰عددی - - ۵,۲۶۰,۳۱۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۵۰۰عددی - - ۵,۸۴۸,۱۳۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) یک رو ۱۰۰۰عددی ۵,۰۵۴,۰۰۰
۶ روز کاری
۵,۲۳۹,۰۰۰
۰ روز کاری
۵,۰۶۲,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۷,۰۹۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) یک رو ۲۰۰۰عددی ۸,۴۱۹,۰۰۰
۶ روز کاری
۸,۶۱۴,۰۰۰
۰ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۲۵۰عددی - - ۹,۸۸۶,۲۴۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۵۰۰عددی - - ۱۱,۱۵۵,۰۰۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) یک رو ۱۰۰۰عددی ۹,۸۰۶,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۰۶۸,۰۰۰
۳ روز کاری
۸,۶۲۰,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۱۱,۷۵۳,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱۶,۳۵۵,۰۰۰
۶ روز کاری
۱۶,۴۹۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۶۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۴۴۹,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۱۰۰۰عددی ۵۲۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۶۱۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۲۰۰۰عددی ۶۲۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۷۱۶,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۲۰۰۰عددی ۸۳۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۹۳۴,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۳۶۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۴۸۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۷۲۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۸۴۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۷۲۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۸۲۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۰۴۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۱۴۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۲۳۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۳۴۶,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۶۷۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۷۸۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۲,۷۲۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۸۵۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۳,۴۵۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۵۸۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۴۵۱,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۵۵۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۰۹۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۲۰۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۴۷۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۵۹۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۳,۳۵۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۴۶۹,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۵,۴۵۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۵,۵۹۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۶,۹۰۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۷,۰۴۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۲۵۰عددی - - ۳,۰۴۲,۸۹۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۵۰۰عددی - - ۳,۴۷۰,۶۶۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۸۹۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۹۸۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۳,۲۶۰,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۴,۲۳۵,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۲۰۰۰عددی ۴,۹۴۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۴,۷۵۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۵,۰۲۹,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱۰,۷۴۱,۰۰۰
۶ روز کاری
۹,۷۷۸,۰۰۰
۳ روز کاری
۱۰,۰۵۷,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۵,۴۵۳,۳۴۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۶,۲۱۰,۹۱۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۵,۷۸۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۵,۶۸۱,۰۰۰
۳ روز کاری
۶,۰۵۳,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۷,۸۲۹,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۹,۸۷۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۹,۳۱۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۱۰,۲۷۵,۲۱۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۱۱,۹۲۵,۱۸۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۱,۲۶۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۱۰,۸۹۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۱۱,۱۷۵,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱۹,۳۰۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۱۷,۹۷۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۷۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۴۹۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۵۲۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۶۴۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۵۷۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۶۶۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۷۲۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۸۱۹,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۴۰۰۰عددی ۱,۰۹۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۲۱۶,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۴۰۰۰عددی ۱,۳۵۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۴۷۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۷۴۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۸۷۴,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۰۴۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۱۷۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۱۴۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۲۵۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۴۴۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۵۵۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۴۰۰۰عددی ۲,۱۹۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۳۲۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۴۰۰۰عددی ۲,۷۰۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۸۳۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۴۹۱,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۶۳۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۰۹۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۲۳۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۲۸۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۴۰۴,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۲,۸۹۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۰۰۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۴۰۰۰عددی ۴,۳۹۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۴,۵۳۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۴۰۰۰عددی ۵,۴۰۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۵,۵۴۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۸۳۱,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۴۸,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۴۵۱,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۸۸۷,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۴۰۰۰عددی ۲,۷۴۲,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۴۰۰۰عددی ۳,۴۴۳,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۶۶۱,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۲۹۵,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۹۰۱,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۳,۷۷۴,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۴۰۰۰عددی ۵,۴۸۳,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۴۰۰۰عددی ۶,۸۸۴,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳,۳۲۱,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۱۰۰۰عددی ۴,۵۸۸,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۲۰۰۰عددی ۵,۷۸۰,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۲۰۰۰عددی ۷,۵۴۸,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۴۰۰۰عددی ۱۰,۹۶۴,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۴۰۰۰عددی ۱۳,۷۶۷,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۹۹,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۳۹۸,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۵۲۳,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۶۵۵,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۱۸۷,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۴۰۷,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۵۹۷,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۷۹۶,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۰۴۶,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۳۰۹,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۲,۳۷۴,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰گرم A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۲,۸۱۳,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۹۳,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۵۹۱,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۰۹۲,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۲,۶۱۶,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۴,۷۴۵,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۵,۶۲۶,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۷۵,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۱۰۰۰عددی ۵۴۳,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۲۰۰۰عددی ۶۱۰,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۲۰۰۰عددی ۸۰۷,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۲۷۶,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۸۶۸,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۹۱,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۵۲۳,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۹۶۱,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۳۴۱,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۷۳۴,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۳۸۲,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۳,۰۴۶,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۳,۹۲۰,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۶,۸۱۳,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۸,۱۹۹,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳,۴۶۷,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۱۰۰۰عددی ۴,۷۶۴,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۲۰۰۰عددی ۶,۰۹۰,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۲۰۰۰عددی ۷,۸۳۸,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱۳,۶۲۵,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ چاپ پوستر کرافت ۸۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱۶,۳۹۸,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۷۷۷,۰۰۰
۶ روز کاری
۸۸۴,۰۰۰
۳ روز کاری
۹۴۸,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۵۹,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۲۶۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۳۳۰,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۲۵۵,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۳۷۳,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۴۲۶,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۷۵۸,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۸۷۵,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۹۲۹,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۲,۶۷۵,۰۰۰
۶ روز کاری
۲,۸۱۴,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی A۴ (سانتی متر ۲۹×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۳,۵۱۹,۰۰۰
۶ روز کاری
۳,۶۵۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۹۵,۰۰۰
۶ روز کاری
۲۸۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۳۳۳,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲۹۱,۰۰۰
۶ روز کاری
۳۷۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۴۲۹,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۳۱۴,۰۰۰
۶ روز کاری
۴۱۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۴۵۳,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۴۴۰,۰۰۰
۶ روز کاری
۵۳۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۵۷۹,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۶۷۰,۰۰۰
۶ روز کاری
۷۸۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی A۶ (سانتی متر ۱۴/۵×۱۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۸۸۱,۰۰۰
۶ روز کاری
۹۹۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۹۵,۰۰۰
۶ روز کاری
۴۸۵,۰۰۰
۳ روز کاری
۵۳۸,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۵۹۷,۰۰۰
۶ روز کاری
۶۷۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۷۲۹,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۶۲۸,۰۰۰
۶ روز کاری
۷۳۵,۰۰۰
۳ روز کاری
۷۷۷,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۸۸۰,۰۰۰
۶ روز کاری
۹۸۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۱,۰۲۹,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۳۳۹,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۴۶۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی A۵ (سانتی متر ۱۴/۵×۲۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۷۶۰,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۸۸۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۲,۸۱۳,۹۷۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۳,۰۱۸,۶۴۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۷۸۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۰۰۲,۰۰۰
۳ روز کاری
۲,۱۳۰,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۵۵۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۷۶۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۲,۸۹۴,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲,۷۴۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۹۸۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۳,۰۸۶,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۳,۷۵۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۳,۹۸۵,۰۰۰
۳ روز کاری
۴,۰۹۱,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۷ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۵,۵۸۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۵,۸۶۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۸ تراکت تحریر خارجی A۳ (سانتی متر ۲۹×۴۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۷,۲۷۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۷,۵۵۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۲۵۰عددی - - ۵,۰۳۱,۳۹۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۵۰۰عددی - - ۵,۳۶۷,۹۸۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) یک رو ۱۰۰۰عددی ۴,۳۵۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۵,۳۲۳,۰۰۰
۳ روز کاری
۴,۷۵۰,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۱۰۰۰عددی ۶,۲۹۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۷,۲۶۳,۰۰۰
۳ روز کاری
۶,۹۸۵,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) یک رو ۲۰۰۰عددی ۷,۰۱۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۷,۹۸۸,۰۰۰
۳ روز کاری
۶,۴۲۶,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر خارجی A۲ (سانتی متر ۴۳×۵۹) دو رو ۲۰۰۰عددی ۸,۹۵۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۹,۹۲۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۲۵۰عددی - - ۹,۳۷۷,۹۶۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۵۰۰عددی - - ۱۰,۱۶۷,۵۴۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) یک رو ۱۰۰۰عددی ۸,۵۹۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۸,۸۴۷,۰۰۰
۳ روز کاری
۹,۳۱۴,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۱۱,۷۷۵,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر خارجی A۱ ( سانتی متر ۸۹×۵۸) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱۳,۷۷۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۱۳,۰۳۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۸۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۳۷۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۴۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۵۳۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۲۰۰۰عددی ۴۶۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۵۶۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۲۰۰۰عددی ۶۸۲,۰۰۰
۷ روز کاری
۷۷۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۵۰۰۰عددی ۹۷۳,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۰۹۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۵۰۰۰عددی ۱,۳۳۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۴۵۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۵۶۹,۰۰۰
۶ روز کاری
۶۶۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۸۹۳,۰۰۰
۶ روز کاری
۹۸۹,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۹۲۷,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۰۳۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۱,۳۶۳,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۴۷۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۱,۹۴۵,۰۰۰
۶ روز کاری
۲,۰۷۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۲,۶۶۸,۰۰۰
۶ روز کاری
۲,۷۹۶,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۳۷,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۲۴۴,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۸۹۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱,۸۵۲,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۹۶۹,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۲۰۰۰عددی ۲,۷۲۶,۰۰۰
۶ روز کاری
۲,۸۴۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۵۰۰۰عددی ۳,۸۸۹,۰۰۰
۶ روز کاری
۴,۰۲۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر خارجی B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۵۰۰۰عددی ۵,۳۳۶,۰۰۰
۶ روز کاری
۵,۴۷۴,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت پوستر تحریر خارجی B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ پوستر تحریر خارجی B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۲۵۰عددی - - ۲,۸۵۵,۶۸۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر خارجی B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۵۰۰عددی - - ۳,۱۰۱,۰۹۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر خارجی B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۲۷۳,۰۰۰
۶ روز کاری
۱,۷۸۷,۰۰۰
۳ روز کاری
۳,۴۴۲,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر خارجی B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۳۱۸,۰۰۰
۶ روز کاری
۲,۴۰۳,۰۰۰
۳ روز کاری
۳,۴۹۴,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۵,۰۸۴,۷۴۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۵,۵۷۶,۵۳۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۴,۵۴۶,۰۰۰
۶ روز کاری
۴,۲۸۴,۰۰۰
۳ روز کاری
۴,۲۶۳,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۶,۲۹۸,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر تحریر خارجی B۲ (سانتی متر ۷۰×۵۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۷,۴۰۳,۰۰۰
۶ روز کاری
۶,۲۴۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۲۵۰عددی - - ۹,۴۷۶,۹۰۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۵۰۰عددی - - ۱۰,۳۶۲,۵۱۳
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۸,۷۹۰,۰۰۰
۶ روز کاری
۸,۰۰۹,۰۰۰
۳ روز کاری
۸,۱۴۷,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) دو رو ۱۰۰۰عددی - - ۱۲,۱۶۶,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر تحریر خارجی B۱ ( سانتی متر ۷۰×۱۰۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۱۴,۳۲۴,۰۰۰
۶ روز کاری
۱۲,۲۹۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۳۰,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱۹۴,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) یک رو ۲۰۰۰عددی ۲۱۰,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۴ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) دو رو ۲۰۰۰عددی ۲۹۴,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۵ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) یک رو ۵۰۰۰عددی ۴۴۷,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۶ یادداشت تحریر خارجی ( سانتی متر ۹/۶×۱۰) دو رو ۵۰۰۰عددی ۵۸۷,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۲۱,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۶ (سانتی متر ۱۲×۱۷) دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۸۳,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۶۴۱,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰ گرم B۵ ( سانتی متر ۱۷×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۹۶۵,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۱۰۰گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۲۸۱,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت تحریر ۱۰۰گرم B۴ ( سانتی متر ۳۴×۲۴) دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۹۳۰,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۱۰۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ پوستر تحریر ۱۰۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۵۶۲,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر تحریر ۱۰۰ گرم B۳ ( سانتی متر ۵۰×۳۵) دو رو ۱۰۰۰عددی ۳,۸۵۹,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش