انواع کارت ویزیت سری گلاسه لیست قیمت
انواع کارت ویزیت سری سلفون براق لیست قیمت
انواع کارت ویزیت سری لمینت برجسته لیست قیمت
انواع کارت ویزیت سری کتان لیست قیمت
انواع کارت ویزیت سری PVC لیست قیمت
انواع کارت ویزیت سری کارتی 300 گرم لیست قیمت
انواع کارت ویزیت سری کرافت لیست قیمت
انواع کارت ویزیت سری پشت طوسی لیست قیمت
انواع کارت ویزیت سری سلفون مات لیست قیمت
انواع کارت ویزیت سری لمینت براق لیست قیمت
انواع کارت ویزیت سری سلفون مات مخملی لیست قیمت
انواع کارت ویزیت سری لمینت مات لیست قیمت
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۲۸۹,۰۰۰
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتر دار
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتر دار یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۸۱,۰۰۰
۷ روز کاری
۲۰۲,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتر دار دو رو ۱۰۰۰عددی ۲۳۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۲۵۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۳۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۱۵۹,۰۰۰
۲ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش دو رو ۱۰۰۰عددی ۱۶۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۱۹۰,۰۰۰
۲ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت گلاسه UV
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت گلاسه UV یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۶۲,۰۰۰
۶ روز کاری
۱۸۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت گلاسه UV دو رو ۱۰۰۰عددی ۲۱۶,۰۰۰
۶ روز کاری
۲۳۵,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون براق ویزیتی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون براق ویزیتی یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۶۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۱۸۸,۰۰۰
۳ روز کاری
۱۹۹,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت سلفون براق ویزیتی دو رو ۱۰۰۰عددی ۲۲۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۲۴۸,۰۰۰
۳ روز کاری
۲۵۹,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون براق مربع
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون براق مربع دو رو ۱۰۰۰عددی ۲۲۴,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب ویزیتی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب ویزیتی دو رو ۱۰۰۰عددی ۶۰۲,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون براق دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون براق دورگرد دو رو ۵۰۰عددی ۲۱۴,۰۰۰
۶ روز کاری
۲۵۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت سلفون براق دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۳۰۲,۰۰۰
۶ روز کاری
۳۴۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۳۵۶,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون براق طرح موج
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون براق طرح موج دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۴۹,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سوسماری
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سوسماری یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۴۳,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت سوسماری دو رو ۱۰۰۰عددی ۲۵۱,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت طرح چرم
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت طرح چرم یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۴۰,۰۰۰
۱۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت طرح چرم دو رو ۱۰۰۰عددی ۲۴۰,۰۰۰
۱۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت طرح چرم دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت طرح چرم دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۳۱۸,۰۰۰
۱۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۷۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۵۰۷,۰۰۰
۴ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد دو رو ۵۰۰عددی ۴۴۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۴۸۴,۰۰۰
۵ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۵۸۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۶۲۴,۰۰۰
۵ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزت لمینت برجسته مربع
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزت لمینت برجسته مربع دو رو ۵۰۰عددی ۳۳۶,۰۰۰
۸ روز کاری
۳۷۳,۰۰۰
۵ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزت لمینت برجسته مربع دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۴۰,۰۰۰
۸ روز کاری
۴۷۷,۰۰۰
۴ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب مربع
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب مربع دو رو ۱۰۰۰عددی ۸۴۳,۰۰۰
۱۰ روز کاری
۸۸۱,۰۰۰
۵ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۲۵,۰۰۰
۱۰ روز کاری
۱,۲۳۲,۰۰۰
۵ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۷۹۸,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۳۲۶,۰۰۰
۱۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی مربع
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی مربع دو رو ۱۰۰۰عددی ۵۹۸,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب مربع
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب مربع دو رو ۱۰۰۰عددی ۹۹۵,۰۰۰
۱۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کتان آلمان
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کتان امباس
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت کتان امباس یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۰۳,۰۰۰
۶ روز کاری
۲۲۵,۰۰۰
۳ روز کاری
۲۴۴,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت کتان امباس دو رو ۱۰۰۰عددی ۲۵۷,۰۰۰
۶ روز کاری
۲۷۸,۰۰۰
۳ روز کاری
۲۹۷,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب ویزیتی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب ویزیتی یک رو ۱۰۰۰عددی ۶۵۴,۰۰۰
۱۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب ویزیتی دو رو ۱۰۰۰عددی ۶۶۴,۰۰۰
۱۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کتان امباس دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت کتان امباس دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۳۲۱,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کتان امباس دورگرد طلاکوب
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت کتان امباس دورگرد طلاکوب دو رو ۱۰۰۰عددی ۹۰۴,۰۰۰
۱۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کتان لمینت دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت کتان لمینت دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۶۱۴,۰۰۰
۱۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کتان لمینت طلاکوب دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت کتان لمینت طلاکوب دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۸۹,۰۰۰
۱۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کتان لمینت مربع
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت کتان لمینت مربع دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۰۳,۰۰۰
۱۳ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کتان لمینت طلاکوب مربع
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت کتان لمینت طلاکوب مربع دو رو ۱۰۰۰عددی ۷۹۳,۰۰۰
۱۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت پی وی سی ۳۰۰ میکرون
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت پی وی سی ۳۰۰ میکرون دو رو ۵۰۰عددی ۱,۱۳۶,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت پی وی سی ۵۰۰ میکرون
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت پی وی سی ۵۰۰ میکرون دو رو ۵۰۰عددی ۱,۲۲۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۳۲۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت پی وی سی ۵۰۰ میکرون دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۸۶۶,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت پی وی سی ۵۰۰ میکرون با روکش براق
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت پی وی سی ۵۰۰ میکرون با روکش براق دو رو ۵۰۰عددی ۱,۹۵۴,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت پی وی سی ۵۰۰ میکرون با روکش براق دو رو ۱۰۰۰عددی ۳,۴۱۳,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت پی وی سی ۷۶۰ میکرون
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت پی وی سی ۷۶۰ میکرون دو رو ۲۵۰عددی ۱,۴۹۳,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت پی وی سی ۷۶۰ میکرون دو رو ۵۰۰عددی ۲,۲۹۵,۰۰۰
۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۳ چاپ کارت ویزیت پی وی سی ۷۶۰ میکرون دو رو ۱۰۰۰عددی ۳,۸۴۰,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت پی وی سی برفکی (نیمه شفاف) یک رو ۵۰۰عددی ۱,۲۱۰,۰۰۰
۷ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم ویزیتی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم ویزیتی یک رو ۱۰۰۰عددی ۲۴۳,۰۰۰
۱۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم ویزیتی دو رو ۱۰۰۰عددی ۲۵۳,۰۰۰
۱۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۲۹۴,۰۰۰
۱۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب ویزیتی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب ویزیتی یک رو ۱۰۰۰عددی ۶۳۴,۰۰۰
۱۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب ویزیتی دو رو ۱۰۰۰عددی ۶۴۴,۰۰۰
۱۶ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۸۷۸,۰۰۰
۱۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کرافت دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت کرافت دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۹۶,۰۰۰
۱۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت پشت طوسی فیلتر دار
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت پشت طوسی فیلتر دار یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۰۸,۰۰۰
۱۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت پشت طوسی فیلتر دار با قالب دلخواه
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۶۷,۰۰۰
۶ روز کاری
۱۸۸,۰۰۰
۳ روز کاری
۱۹۹,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت سلفون مات دو رو ۱۰۰۰عددی ۲۲۷,۰۰۰
۶ روز کاری
۲۴۸,۰۰۰
۳ روز کاری
۲۵۹,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب ویزیتی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب ویزیتی دو رو ۱۰۰۰عددی ۶۰۲,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات دورگرد دو رو ۵۰۰عددی ۲۱۴,۰۰۰
۶ روز کاری
۲۵۱,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت سلفون مات دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۳۰۲,۰۰۰
۶ روز کاری
۳۴۰,۰۰۰
۳ روز کاری
۳۵۶,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات مربع
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات مربع دو رو ۱۰۰۰عددی ۲۲۴,۰۰۰
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات طرح موج
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات طرح موج دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۴۹,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات پروانه ای
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات پروانه ای دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۴۹,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات موضعی دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات موضعی دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۴۱,۰۰۰
۱۱ روز کاری
۵۴۸,۰۰۰
۵ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۹۲۷,۰۰۰
۱۱ روز کاری
۱,۰۳۴,۰۰۰
۵ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات قالبدار با طرح دلخواه
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات قالبدار با طرح دلخواه یک رو ۱۰۰۰عددی ۷۴۰,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت سلفون مات قالبدار با طرح دلخواه دو رو ۱۰۰۰عددی ۷۵۰,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۳۷,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت براق دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت براق دورگرد دو رو ۵۰۰عددی ۳۴۱,۰۰۰
۶ روز کاری
۳۷۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت لمینت براق دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۵۴۶,۰۰۰
۶ روز کاری
۵۸۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت براق مربع
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت براق مربع دو رو ۱۰۰۰عددی ۳۵۵,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت براق طرح موج
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت براق طرح موج دو رو ۱۰۰۰عددی ۵۴۶,۰۰۰
۷ روز کاری
۵۸۳,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت براق دایره
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت براق دایره دو رو ۱۰۰۰عددی ۳۸۲,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت طلاکارت لمینت براق
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت طلاکارت لمینت براق دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۰۲۹,۰۰۰
۱۰ روز کاری
۱,۱۳۶,۰۰۰
۴ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت کارت ویزیت لمینت براق طرح دلخواه
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت براق طرح دلخواه دو رو ۱۰۰۰عددی ۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۴ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت براق چندلتی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت براق چندلتی دو رو ۱۰۰۰عددی ۲,۳۰۰,۰۰۰
۸ روز کاری
۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۴ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۵۹,۰۰۰
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی دو رو ۱۰۰۰عددی ۴۱۸,۰۰۰
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۵۴۵,۰۰۰
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی موضعی دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی موضعی دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۶۵۲,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی طلاکوب دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی طلاکوب دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۳۹,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی موضعی طلاکوب
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی موضعی طلاکوب دو رو ۱۰۰۰عددی ۶۷۴,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی دو رو ۱۰۰۰عددی ۶۶۷,۰۰۰
۱۱ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت مات دورگرد
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت مات دورگرد دو رو ۵۰۰عددی ۴۸۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۷۰۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت لمینت مات دورگرد دو رو ۱۰۰۰عددی ۸۳۵,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت مات مربع
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت مات مربع دو رو ۱۰۰۰عددی ۵۴۳,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت طلاکارت لمینت مات
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت طلاکارت لمینت مات دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۳۵۶,۰۰۰
۱۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت مات چند لتی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت مات چند لتی دو رو ۱۰۰۰عددی ۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۰ روز کاری
۱,۹۰۰,۰۰۰
۵ روز کاری
- ثبت سفارش